فعالیت های ویژه

درنگی بر احکام الهی

درنگی بر احکام الهی

هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد او را در امر دین و احکام و دستوراتش فهمیده و دانا می نماید .امالی مفید ص 174                                                                                                                                                          رسول اکرم (ص)

آخرین مطالب سایت متوسطه دوم

مطالب تصادفی