فرهنگی-کتاب خوب

چند روایت مادر دختری درباره هویت زن.

سَرکار عِلیّه


خلاصه :

نوشته زهره عیسی خانی.ریحانه کشتکاران

زن آدم نیست؟ زن نمی تواند به چیزی علاقه داشته باشد؟ برایش تلاش کند وبا شوق آن زندگی کند؟ اگر نتواند هویتش راطبق چیزی که دوست دارد شکل دهد پس چه تسلطی بر زندگی اش دارد؟ دیگر چگونه می تواند به نقطه مطلوب در جهان هستی برسد؟سرکار علیه مجموعه روایتی جذاب وصمیمی به قلم مادر ودختری از دونسل متفاوت است.برای درک برخی چالش های هویت زنان در دنیای امروز.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

دختران